lv | ru
EIROKALKULATORS
LVL
EUR

Reģistrācija

Precīzi aizpildiet visus pieprasītos datus
Vārds Uzvārds:
Personas kods:
Vārds:
Uzvārds:
Dzimums:
Banka
E-pasta adrese:
Mobilā tālruņa numurs:  
Personu apliecinošas kartiņas Nr.:
VAI pases Nr.:
Deklarētā adrese
Pilsēta:
Apdzīvota vieta:
Dzīvesvieta:
Pasta indekss:
Norādiet dzīves vietas adresi, ja tā nesakrīt ar Jūsu deklarēto dzīves vietas adresi
Dzīves vietas pilsēta:
Dzīvesvietas adrese:
Darba alga
(pēc nodokļu nomaksas)
Papildus ienākumi
(ienākumi no izīrēšanas, bērnu kopšanas pabalsti, piemaksas pie algas, ienākumi no apgādājamajiem, invaliditātes pabalsti, līgumi par nākotnē plānotajiem darbiem)
Citi regulāri papildus ienākumi
Vai ar šo kredītu tiks segtas citas kredītsaistības?
Kredītsaistību maksājuma apmērs mēnesī?
Personiskās mājsaimniecības izmaksas kopsumma
(īre, komunālie maksājumi, apgādājamās personas, telekomunikāciju izmaksas, transporta izmaksas, uzturlīdzekļi u.c)
Citi izdevumi
Vai jums ir kustamais, nekustamais īpašums?
Pievienot failu (VSAA izziņa)
Pievienot failu (VID izziņa)
Pievienot failu (Bankas konta izraksts)
Darbavietas nosaukums:
Darbavietas tālruņa numurs:
Ieņemamais amats:
Ienākumi mēnesī:
Cilvēku skaits ģimenē:
Ienākumi ģimenē mēnesī:
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar līguma noteikumiem, tie starp pusēm ir apspriesti, atzīstu tos par taisnīgiem un nevēlos tajos veikt grozījumus vai labojumus (lai veiktu līguma grozījumus vai labojumus nepieciešams sazināties ar SIA “Ātrais kredīts”).
  • Jūsu lietotāja ID mēs izsūtīsim uz mob.telefona nr., kuru norādījāt reģistrējoties;
  • Pagaidu paroli saņemsiet uz e-pastu.
Piekrītu jaunumu saņemšanai no Atraiskredits.lv
Uzmanīgi izlasiet kredīta līguma noteikumus

SIA "Ātrais Kredīts", vienotais reģistrācijas numurs 40103183139, tālāk līgumā -KREDITORS un Klients ar personas kodu [jūsu personas kods], tālāk līgumā - KREDĪTA ŅĒMĒJS noslēdz šo Kredītlīgumu:

1. Šajā Līgumā lietotie pamatjēdzieni:

1.1. Aizdevumu/Kredītu piešķiršana – Kreditora konkrētas naudas summas piešķiršana Kredīta ņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem uz noteiktu termiņu pret Maksājumiem.

1.2. Atmaksājamā summa – Kredīts, Kredīta procenti, Kredīta piešķiršanas komisija, maksājums, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram līdz Kredīta termiņa beigām.

1.3. „Ātrais kredīts“ lietotāja zona – Kreditora interneta sistēma, kurā Kredīta ņēmēji piereģistrējoties var izvēlēties Kredīta summu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai saņemtu Kredītu un informāciju par Kredītu.

1.4. Datu apstrāde – jebkura darbība ar personas datiem: iegūšana, pierakstīšana, glabāšana, klasificēšana, grozīšana (papildināšana vai labošana), sniegšana, izmantošana, meklēšana vai cita veida darbība, vai darbību kopums.

1.5. Elektroniskie kanāli – informācijas nodošana un citu darbību veikšana internetā vai pa mobilo tālruni.

1.6. GPL – gada procentu likme – Kredīta kopējās izmaksas Kredīta ņēmējam, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no Kredīta kopsummas, ieskaitot Kredīta procentus, izņemot jebkuras Kredīta kopējās izmaksas, kas Kredīta ņēmējam jāmaksā par jebkuru Kredītlīgumā noteikto saistību neizpildi un kas tiek aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, kas ir norādīti Speciālos noteikumos.

1.7. Identitātes apliecināšanas līdzekļi – identifikācijas kods, kuru Kreditors piešķir Kredīta ņēmējam (turpmāk tekstā – „lietotāja ID“), Kredīta ņēmēja izveidotā parole un Kredīta ņēmēja mobilā tālruņa numurs.

1.8. Individuāli apspriestie noteikumi – Kredītlīguma noteikumi (Vispārīgie noteikumi), kuru sagatavošanu Kredīta ņēmējs var ietekmēt. Par individuāli apspriestajiem noteikumiem uzskatāmi: Kredīta summa, Kredīta procenti, Kredīta piešķiršanas komisija, Maksājumu skaits, Kredīta termiņš, Maksājuma periods.

1.9. Kreditors – SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) „Ātrais kredīts“, vienotais reģistrācijas numurs: 40103183139, juridiskā adrese: Brīvības 58-1, Jēkabpils, LV 5201.

1.10. Kredīta atmaksas diena – mēneša diena, kurā Kredīta ņēmējam saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem ir pienākums samaksāt Kreditoram Atmaksājamo summu.

1.11. Kredīta atmaksas periods – termiņš no Kredīta saņemšanas dienas līdz Kredīta atmaksas dienai.

1.12. Kredītu kopsumma – visu vēl neatmaksāto Kredītu kopsumma.

1.13. Kredīta nosacījumi - Konkrētā Kredīta summa, Kredīta procenti, termiņš, Kredīta piešķiršanas komisija, maksājuma diena, maksājuma apmērs un citi nosacījumi, kas ir noformēti, kā kredīta līguma speciālie notiekumi un kas ir kredīta līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.14. Kredīta ņēmējs/Klients – fiziska persona, kura saskaņā ar Kredītlīguma noteikumiem ir noslēgusi Līgumu ar Kreditoru un kurai ir piešķirts Kredīts.

1.15. Kredīta piešķiršanas komisija – summa, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram par operācijām, kas saistītas ar Kredīta apkalpošanu.

1.16. Kredīta procenti – procentu likme, kas izteikta kā fiksēti procenti, par kuru Kreditors un Kredīta ņēmējs vienojas Kredītlīgumā attiecībā uz Kredīta termiņu, izmantojot konkrēti fiksētus likmes procentus.

1.17. Kredīta termiņš – termiņš, līdz kuram Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram atmaksājamo summu. Kredīta termiņš tiek norādīts kredīta līguma speciālajos noteikumos.

1.18. Kredīts – naudas summa, kuru Kreditors piešķir Kredīta ņēmējam saskaņā ar konkrētajiem Kredīta nosacījumiem.

1.19. Līgums jeb Kredītlīgums – starp Kreditoru un Kredīta ņēmēju noslēgts Kredītlīgums, ar kuru Kreditors apņemas piešķirt Kredīta ņēmējam Kredītu, saskaņā ar Līguma noteikumiem, un Kredīta ņēmējs apņemas minēto Kredītu atmaksāt Kreditoram un samaksāt visas summas, kas ir jāmaksā atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

1.20. Līgumsods – šī Līguma Vispārīgajos noteikumos paredzēta naudas summa, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram par Kredītlīguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

1.21. Maksājums – zināma, konkrēta naudas summa, kuru Kredīta ņēmējs maksā Kreditoram saskaņā ar Kredītlīgumu.

1.22. Mājas lapa – Kreditora interneta mājas lapa: http://www.atraiskredits.lv/.

1.23. Personas dati – informācija, kas saistīta ar Kredīta ņēmēju – datu subjektu, kura identitāte var tikt noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods.

1.24. Piekrišana – Kredīta ņēmēja labprātīgi izteikta piekrišana tā personas datu apstrādei ar Kredīta ņēmējam zināmu mērķi.

1.25. Puse – Kreditors vai Kredīta ņēmējs.

1.26. Puses – Kreditors un Kredīta ņēmējs kopā.

1.27. Reģistrācijas maksājums – vienreizējs maksājums, kuru Kredīta ņēmējam ir pienākums veikt, lai apstiprinātu reģistrācijas datus un Kredītlīguma Vispārīgos noteikumus. Reģistrācijas maksājuma apmērs, kuru nosaka Kreditors, tiek norādīts Mājas lapā.

1.28. Tiešais mārketings – darbības, kas vērstas uz preču vai pakalpojumu piedāvāšanu personām pa pastu, tālruni vai citā veidā.

1.29. Trešā persona – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav Līguma Puse.

Izskaidrojot šo Kredītlīgumu, katru Līgumam pievienoto dokumentu un katru papildu darījumu, kas saistīts ar Līgumu, jāievēro šie noteikumi:

1.29.1. Līguma atsevišķo sadaļu nosaukumi ir paredzēti Līguma teksta vieglākai uztverei.

1.29.2. Atkarībā no Līguma izpildes gaitā radušās situācijas, vārdi, kas Līguma tekstā sniegti vienskaitlī var nozīmēt arī daudzskaitli un otrādi.

1.29.3. Līguma 1.sadaļā ietvertie jēdzieni ir piemērojami, izpildot un izskaidrojot šī Līguma Vispārīgos noteikumus un Kredīta nosacījumus.

1.29.4. Katram šī Līguma 1.sadaļā ietvertajam jēdzienam var būt citāda nozīme tikai tādā gadījumā, ja tas konkrēti norādīts Līgumā.

1.30. Vispārīgie noteikumi – šī Kredītlīguma noteikumi, kas paredz Kredīta ņēmēja un Kreditora tiesības un pienākumus, Kredītlīguma (Līguma) slēgšanas kārtību, Kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtību, Līgumisko atbildību par Kredītlīguma saistību neizpildi, Kredīta ņēmēja atteikuma tiesību un citus noteikumus.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Kredītlīguma darbības laikā Kreditors apņemas Kredīta ņēmējam piešķirt Kredītus, un Kredīta ņēmējs apņemas saņemtos Kredītus savlaicīgi atmaksāt Kreditoram un samaksāt Maksājumus, Kredīta procentus un Kredīta piešķiršanas komisiju.

2.2. Kreditora finanšu pakalpojums uzskatāms par sniegtu, kad Kredīts ir pārskaitīts Kredīta ņēmēja bankas kontā.

2.3. Kreditora pienākumi:

2.3.1. Savlaicīgi piešķirt Kredītus.

2.3.2. Iepriekš publicēt Mājas lapā informāciju par to, ka mainīsies pakalpojumu sniegšanas kārtība vai Kreditora rekvizīti.

2.3.3. Nodrošināt Kredīta ņēmēja personas datu precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi un aizsardzību.

2.4. Kreditora tiesības:

2.4.1. Bez Kredīta ņēmēja piekrišanas nodot trešajām personām no Kredītlīguma izrietošos prasījumus.

2.4.2. Pamatojoties uz līgumu ar trešo personu, no Kredītlīguma izrietošās Kredīta ņēmēja tiesības un pienākumus nodot trešajai personai.

2.4.3. Ieķīlāt trešajām personām no Kredītlīguma izrietošos prasījumus.

2.4.4. Ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, pa elektroniskajiem kanāliem paziņojot Kredīta ņēmējam, grozīt Vispārīgos noteikumus (pakalpojumu sniegšanas laiku, kārtību), ja Kredītlīguma noteikumu grozījumi nepārkāpj Kredīta ņēmēja tiesības un papildus neapgrūtina līgumsaistību izpildi.

2.4.5. Vispārīgo noteikumu 2.4.1. – 2.4.4. punktā neminētos veidos nodot trešajai personai no Kredītlīguma izrietošās tiesības un pienākumus vai pārdot tai Kredīta ņēmēja parādu.

2.4.6. Sniegt Personas datus SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) „Creditreform Latvija” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604 un Lindorff OY Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, lai izvērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju, un turpmāk pilnībā vai daļēji atteikt piešķirt Kredītu, ja Kreditors uzskata, ka Kredīta ņēmējs nevarēs savlaicīgi un pareizi izpildīt savas saistības saskaņā ar Kredītlīgumu.

2.5. Kreditors, veicot darbības Elektroniskajos kanālos, Kredīta ņēmēja identitāti nosaka:

2.5.1. Ja darbības tiek veiktas internetā – pēc Kredīta ņēmējam piešķirtā lietotāja ID un Kredīta ņēmēja izveidotās paroles;

2.5.2. Ja darbības tiek veiktas pa mobilo tālruni – pēc Kredīta ņēmējam piešķirtā lietotāja ID un Kredīta ņēmēja tālruņa numura.

2.6. Kredīta ņēmēja pienākumi:

2.6.1. Savlaicīgi atmaksāt Kreditora piešķirto kredītu, veikt Maksājumu un Kredīta procentu maksājumus saskaņā ar kredīta līguma speciālajiem noteikumiem.

2.6.2. Nenodot trešajām personām Kreditora piešķirtos Identitātes apliecināšanas līdzekļus.

2.6.3. Nekavējoties informēt Kreditoru, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi Kredīta ņēmēja Identitātes apliecināšanas līdzekļi.

2.6.4. Bez Kreditora rakstiskas piekrišanas nenodot citām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Kredītlīguma.

2.6.5. Ja nozaudēts lietotāja ID vai parole, informēt Kreditoru 3.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.

2.6.6. Ja mainījies vārds vai uzvārds, informēt Kreditoru 3.1.3. punktā noteiktajā kārtībā.

2.7. Kredīta ņēmēja tiesības:

2.7.1. Izbeigt Līgumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.7.2. Kredīta ņēmējs, noslēdzot Kredītlīgumu, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus Kreditora Elektroniskajos kanālos. Puses vienojas, ka visas Kredīta ņēmēja darbības un apstiprinājumi, kas veikti, izmantojot Identitātes apliecināšanas līdzekļus, ir pielīdzināmi darījumiem, kas noslēgti rakstveidā, un tiem ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstītajiem dokumentiem, kas apstiprināti ar Kredīta ņēmēja vai Pušu parakstiem.

2.7.3. Kredīta ņēmējs Kreditora pakalpojumus var izmantot Kreditora noteiktajā kārtībā un Mājas lapā izsludinātajā laikā. Kreditors ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību.

2.8. Kredīta ņēmējam ir tiesības nepiekrist viņa Personas datu apstrādei, pieprasīt savu personas datu labošanu vai iznīcināšanu, apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus.

3. Kredītlīguma slēgšanas kārtība

3.1. Reģistrācija.

Lai reģistrētos un noslēgtu Kredītlīgumu un Kredīta līguma speciālos noteikumus, Kredīta ņēmējs apliecina, ka tās visas Kredītlīguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem.

- Kredīta ņēmējs ir fiziska persona,

- Kredīta ņēmējs nav jaunāks par 21 gadu,

- Kredīta ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvija Republikā un nodokļu likumos tā tiek uzskatīta par rezidentu.

- Kredīta ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tājā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties.

- Kredīta pieteikuma nosūtīšanas laikā un Kredītlīguma noslēgšanas laikā Kredīta ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

3.1.1. Lai saņemtu Kredītu no Kreditora, Kredīta ņēmējam jāveic šādas darbības:

3.1.1.1. Reģistrācijas formā, kura izvietota Mājas lapā, jāievada personas kods, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, jāizveido parole, jāapliecina sava piekrišana/nepiekrišana attiecībā uz Kreditora tiesībām apstrādāt Kredīta ņēmēja norādītos personas datus kredītu piešķiršanas nolūkā un tiešā mārketinga mērķiem.

3.1.1.2. Pēc iepazīšanās ar Kredītlīgumu Kredīta ņēmējam jāapliecina, ka tas ir iepazinies un piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem.

3.1.1.3. Jāapstiprina reģistrācija un jāveic Reģistrācijas maksājums, ko drīkst veikt tikai no Kredīta ņēmēja personīgā konta, kurā Kredīta ņēmējs vēlas saņemt kredītu. Reģistrācijas maksājums jāpārskaita uz Kreditora kontu, kas ir tajā pašā bankā, kurā ir Kredīta ņēmēja norēķinu konts, no kura tas veic Reģistrācijas maksājumu. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda rekvizīti: ņēmēja nosaukums, ņēmēja konta numurs, saņēmēja kods, summa, maksājuma mērķis – AKST (Ātrais kredīts līguma noteikumi) kods, kas Kredīta ņēmējam tiek piešķirts Mājas lapā pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas.

3.1.1.4. Puses vienojas, ka Klients, veicot Reģistrācijas maksājumu, apstiprina reģistrāciju.

3.1.1.5. Pēc Reģistrācijas maksājuma veikšanas, ja Kredīta ņēmējs atbilst Kredīta ņēmēja statusam, Kredīta ņēmējs no Kreditora saņem īsziņu ar lietotāja ID un Klienta statuss tiek mainīts uz Kredīta ņēmēja statusu.

3.1.2. Ja Kredīta ņēmējs nozaudē lietotāja ID vai paroli, Kredīta ņēmējam ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis. Reģistrējoties http://www.atraiskredits.lv/ sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt Kreditoram īsziņu ar tekstu: PAZAUDEJU (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Kredītlīguma Vispārīgo noteikumu numurs.

3.1.3. Ja mainīts vārds vai uzvārds, Kredīta ņēmējam ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties http://www.atraiskredits.lv/ sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt Kreditoram īsziņu ar tekstu: MAINIT (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Kredītlīguma Vispārīgo noteikumu numurs.

4. Kredītu piešķiršana

4.1. Lai saņemtu Kredītu, Kredīta ņēmējam ir pienākums izvēlēties Kredīta nosacījumus. Kredīta ņēmējs Kredīta nosacījumus var izvēlēties tikai pēc piereģistrēšanās.

4.2. Kredīta nosacījumus izvēlas divējādi:

4.2.1.Atzīmējot vēlamos Kredīta nosacījumus Mājas lapā;

4.1.2. Nosūtot Kredīta nosacījumus Kreditoram īsziņas veidā, saskaņā ar mājas lapā minēto kārtību.

4.3. Kad Kredīta ņēmējs ir apstiprinājis Kredīta nosacījumus, tas ir Kredīta līguma speciālos noteikumus un saņēmis no Kreditora Kredīta nosacījumus apstiprinošu īsziņu, Kreditors ne vēlāk kā 24 stundu laikā apņemas pārskaitīt Kredītu Kredīta ņēmēja kontā, no kura tika veikts Reģistrācijas maksājums, saskaņā ar Mājas lapā minēto kārtību.

4.4. Ja Kredīta ņēmējs ir apstiprinājis Kredīta nosacījumus, tas ir Kredīta līguma speciālos noteikumus, tiek uzskatīts, ka Puses abpusēji ir vienojušās par Kredīta nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt. Uzskatams, ka puses piekrīt Vispārīgiem noteikumiem un ir noslēgušas Kredītlīgumu.

4.5. Puses vienojas, ka Kreditors nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

4.5.1. sakaru kanāla traucējumu dēļ;

4.5.2. trešo personu vainas dēļ.

4.6. Komisijas maksu bankai par Kredīta summas ieskaitīšanu Kredīta ņēmēja kontā sedz Kredīta ņēmējs.

5. Kredīta atmaksa

5.1. Kredīta atmaksas dienā, vai līdz tai Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt Atmaksājamo summu visu vai saskaņā ar Kredīta nosacījumiem.

5.2. Ja Kredītu maksājuma pēdējā diena ir brīvdiena (sestdiena vai svētdiena) vai oficiāla svētku diena, par Kredīta atmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

5.3. Kredīts jāatmaksā tajā pašā valūtā, kurā tika izmaksāts Kredīta ņēmējam.

5.4. Kredīta ņēmējam veicot Maksājumus un cita veida pārskaitījumus, maksājuma dokumenta sadaļā „Maksājuma mērķis“ jānorāda savs personas kods. Ja Kredīta ņēmējs maksājuma dokumentos nav norādījis personas kodu, Kreditors neuzskata Maksājumu par tādu, kas veikts saskaņā ar Kredīta ņēmēja un Kreditora noslēgto Kredītlīgumu.

5.5. Par bankas operācijām, ar kurām tiek atmaksāts Kredīts, Kredīta procenti, Kredīta piešķiršanas komisija, tiek pārskaitīti Kreditora kontā, komisijas maksu bankai sedz Kredīta ņēmējs.

5.6. Ja Kredīta ņēmējs neatdod šī Līguma izsniegto kredītu šī Līguma noteiktajā atmaksāšanas termiņā, Kredīta ņēmējs maksā Kreditoram līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) dienā no kavētā maksājuma summas, tas ir, grafikā norādītās kredīta pamatsummas un procentu par kredīta lietošanu summas, ar nosacījumu, ka aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) apmērā no izsniegtās kredīta pamatsummas. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Kredīta ņēmējs ir atmaksājis Kreditoram visu parāda summu pilnā apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Kredīta ņēmēju no saistību izpildes. Līgumsodu sāk rēķināt ar nākošo dienu, kad Kredīta ņēmējs ir nokavējis termiņu, kas noteikts Līguma izpildīšanai un rēķina līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.6.1. Pirmajā kārtā – lietošanas procentu segšanai saskaņā ar maksājumu grafiku vai par periodu, kad faktiski lietots Kredīts.

5.6.2. Otrajā kārtā – Kredīta pamatsummas segšanai.

5.6.3. Trešajā kārtā – tiesvedības izdevumu segšanai, ja pret Kredītņēmēju sakarā ar Kredīta līgumu ir uzsākta tiesvedība; bet ja Kreditoram pret parādnieku jau ir izsniegts izpildu raksts, tad arī zvērināta tiesu izpildītāja piestādītos izdevumu segšanai.

5.6.4. Ceturtajā kārtā – aprēķinātā līgumsoda segšanai, ja tāds ir izveidojies.

5.7. Kredīta ņēmējam ir tiesības atmaksāt Kredītu pirms termiņa pilnā vai daļējā apmērā, pirms Grafikā noteiktā pēdējā Atmaksas datuma, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski (elektroniski) informējot Kreditoru (ar iesniegumu, adresējot: SIA “Ātrais kredīts” Brīvības ielā 58-1, Jēkabpilī, LV – 5201 vai izmantojot elektronisko pastu saule@niko.lv vai info@atraiskredits.lv ). Iesniegumā jānorāda 7.2.punktā noteiktās ziņas. Šādā gadījumā Kredīta ņēmējam ir tiesības uz kopējo Kredīta izmaksu taisnīgu samazināšanu proporcionāli laikam no Kredīta pirmstermiņa atmaksas brīža līdz Grafikā noteiktajam pēdējam Atmaksas datumam. Kredīta ņēmējam ir pienākums samaksāt kreditoram Procentus par Kredīta izmantošanu proporcionāli attiecīgajā mēnesī izmantoto dienu skaitam, kurā veikta Kredīta atmaksa pilnā apmērā.

Pēc 5.7.punktā minētā iesnieguma saņemšanas, neatmaksātā Kredīta summa un Kredīta procenti (komisija) uzrādīsies sistēmā Jūsu „ĀK lietotāja zonā”. Komisijas maksa tiks aprēķināta proporcionāli kredīta izmantošanas dienu skaitam. Komisijas apmēru aprēķina, pamatojoties uz noteikto Kredīta fiksēto procentu likmi (kredīta cenu), kas izteikta gadā (360 dienās).

5.8. Kredīta ņēmējs ir tiesīgs pagarināt Kredīta termiņu apmaksājot visus maksājumus saskaņā ar Vispārīgiem noteikumiem.

5.9. Ja kredīta ņēmējs nav veicis kredīta atmaksu šī līguma norādītajā termiņā, tad uzskatāms, ka kredīta ņēmējs lieto saņemto aizdevumu.

5.10. Beidzoties šajā līgumā minētajiem kredīta atgriešanas termiņam, kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu līdz brīdim, kas tiek atgriezta visa aizdevuma summa.

6. Līgumiskā atbildība par kredītlīguma saistību neizpildi

6.1. Gadījumā, ja Kredīta ņēmējam ir izveidojies parāds Kreditoram, Kredīta ņēmēja iemaksātos naudas līdzekļus Kreditors ieskaita sekojošā secībā:

- 1. procenti par kredīta lietošanu (Procenti par neatmaksātā Kredīta lietošanu tiks aprēķināti ņemot vērā šī Līguma norādīto procentu likmi mēnesī, proporcionāli neatmaksātā Kredīta izmantošanas dienu skaitam);

- 2. kredīta Pamatsummas dzēšana;

- 3. tiesvedības izdevumi, ja pret Kredīta ņēmēju sakarā ar šo Līgumu ir uzsākta tiesvedība;

- 4. aprēķinātais līgumsods, ja tāds ir izveidojies, 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) dienā no kavētā maksājuma summas, tas ir, grafikā norādītās kredīta pamatsummas un procentu par kredīta lietošanu summas, ar nosacījumu, ka aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) apmērā no izsniegtās kredīta pamatsummas.

6.2. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs laikā neatmaksā Kredītu vai tā daļu un/vai Kredīta procentus un citus parādus saskaņā ar šo līgumu, Kreditors ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu trešajai personai(-ām), t.i., parādu atgūšanas sabiedrībai u.tml. Papildu izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, sedz Kredīta ņēmējs.

6.3. Kreditors ir tiesīgs pirms Kredīta termiņa beigām pieprasīt, lai Kredīta ņēmējs nekavējoties samaksātu visas Atmaksājamās summas, Līgumsodu, un izdevumus, kuri Kreditoram radušies, piedzenot un administrējot parādu piedziņu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:

6.3.1. Kredīta ņēmējs ir iesniedzis Kreditoram nepareizus datus vai citu maldinošu informāciju par sevi.

6.3.2. Noskaidrojas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt Kredīta ņēmēja maksātspēju.

6.3.3. Kredīta ņēmējs neizpilda citus ar Kreditoru noslēgtos darījumus, un tas uzskatāms par minēto darījumu būtisku pārkāpumu.

6.3.4. Kredīta ņēmējs vairāk nekā 10 (desmit) dienas nav pilnībā samaksājis Kredītu vai aprēķināto līgumsodu.

7. Kredīta ņēmēja atteikuma tiesības

7.1. Kredīta ņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Kredītlīguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Kredītlīguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Kreditoram rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu uz Kreditora juridisko adresi vai uz Kreditora elektronisko pastu info@atraiskredits.lvm.

7.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Kredīta ņēmējs norāda šādas ziņas:

7.2.1. Kredīta ņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

7.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Kredītlīguma un pirmstermiņa Kredīta atmaksu;

7.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

7.2.4. Kredīta ņēmēja parakstu.

7.3. Ja Kredīta ņēmējs izmanto Noteikumu 7.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, Kredīta ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad Kreditors ir saņēmis Kredīta ņēmēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Kreditoram Atmaksājamo summu, t.sk. Kredītu un Procentus par izmantotajām dienām, kurā veikta Kredīta atmaksa pilnā apmērā, kas tiek aprēķināti par faktisko Kredīta lietošanas laiku.

7.4. Pēc 7.1.punktā minētā iesnieguma saņemšanas, neatmaksātā Kredīta summa un Kredīta procenti (komisija) uzrādīsies sistēmā Jūsu „ĀK lietotāja zonā”. Komisijas maksa (kredīta cena)- tiks aprēķināta proporcionāli kredīta izmantošanas dienu skaitam. Komisijas apmēru aprēķina, pamatojoties uz noteikto Kredīta fiksēto procentu likmi (kredīta cenu), kas izteikta gadā (360 dienās).

8. Piekrišana apstrādāt personas datus

Puses vienojas, ka Kredīta ņēmējs, apstiprinot savu piekrišanu Kredītlīguma Vispārīgajiem noteikumiem, vienlaikus:

8.1. Piekrīt, ka Kreditors, lai piešķirtu Kredīta ņēmējam Kredītu, iegūs, precizēs un citādi apstrādās tā personas datus, lai noteiktu personas identitāti, pārbaudītu personas datu pareizību, novērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju, t.sk. pieprasītu izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par ienākumiem un apdrošināšanas periodiem un piekrīt, ka VSAA sniedz šādu informāciju Kreditoram, administrētu parādu, noslēgtu Kredītlīgumus, tos izpildītu, kontrolētu, aizsargātu Kreditora tiesības un likumīgās intereses.

8.2. Piekrīt, ka pamatojoties uz līgumiem starp Kreditoru un SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, un Lindorff OY Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, vai citiem uzņēmumiem, kas apstrādā vienotās juridisko un fizisko personu kredītvēstures datu bāzes, pēc Kreditora lūguma tam tiks sniegti sekojoši dati: dati par Kredīta ņēmēja darba devēju, Kredīta ņēmēja parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām juridiskajām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem, lai novērtētu Kredīta ņēmēja maksātspēju un administrētu parādu.

8.3. Piekrīt, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs neizpilda finanšu un (vai) mantiskās saistības pret Kreditoru, pēdējais, pirms tam informējot Kredīta ņēmēju, nodotu Kredīta ņēmēja personas datus SIA „Creditreform Latvija” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, un citiem datu pārvaldītājiem, kas apstrādā vienotās juridisko un fizisko personu kredītvēstures datu bāzes, kā arī parādu administrēšanas/piedziņas uzņēmumiem.

8.4. Kredīta ņēmējs apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem un tam ir šādas tiesības:

8.4.1. Iepazīties ar saviem datiem, pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus personas datus.

8.4.2. Nepiekrist, ka tā personas dati tiktu apstrādāti ar mērķi piešķirt tam kredītu un tiešā mārketinga nolūkos.

8.4.3. Prasības izlabot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības Kredīta ņēmējs ir tiesīgs izteikt rakstveidā, ar „Ātrais kredīts“ lietotāja zonas starpniecību, vai ierodoties pēc Līgumā norādītajām Kreditora adresēm.

8.5. Kreditors apņemas nodrošināt Klienta un Kredīta ņēmēja personas datu drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un/vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi. Visi Kreditora darbinieki un tā pārstāvji apņemas aizsargāt Kreditora Kredīta ņēmēju personas datus.

8.6. Kredīta ņēmējs apliecina, ka ir informēts par to, ka tam ir tiesības, apstiprinot savu personas identitāti, iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes gaitu, t.i., saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi tā personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie tiek apstrādāti, kam sniegti, pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja datu apstrāde nenotiek saskaņā ar Latvijas Republikas „Fizisko personu datu aizsardzības likums” vai citu likumu prasībām, nenorādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, ka tam ir tiesības, norādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei sakarā ar likumīgajām interesēm, kuras tiecas īstenot Kreditors vai trešā persona, kurai tiek sniegti tā personas dati.

9. Līguma darbība

9.1. Līgums stājas spēkā no tā brīža, kad Kredīta ņēmējs apstiprinājis piekrišanu Vispārīgiem noteikumiem, apstiprinājis reģistrāciju, apstiprinājis kredīta nosacījumus, saņēmis no Kreditora Kredīta nosacījumus apstiprinošu izziņu (3., 4.punkts) un ir noslēgts uz noteiktu laiku. Ja Kredīta ņēmējs nepilda Kredītlīgumā paredzētās Kredīta ņēmēja saistības, Kredītlīgums paliek spēkā līdz Kredīta ņēmēja maksājumu saistību pilnīgai izpildei.

Kredīta ņēmēja saistības, kas izriet no Kredītlīguma, ir saistošas tā mantiniekiem un/vai tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

9.2. Šo Līgumu var grozīt un/vai papildināt, tikai Pusēm par to atsevišķi vienojoties.

9.3. Līgumu var izbeigt pēc Pušu vienošanās.

9.4. Kreditors ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, Kredītlīgumā paredzētās Kredīta ņēmēja saistības paliek spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, ja:

9.4.1. Kredīta ņēmējs, lai saņemtu Kredītu, Kreditoram sniedzis nepareizu, neprecīzu un / vai apzināti nepareizu informāciju par sevi.

9.4.2. Kredīta ņēmējs nav samaksājis Kredītu kopsummu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas.

9.4.3. Kreditoram ir pienākums par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņot 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu var tikt nosūtīts pa parasto pastu, faksu vai elektronisko pastu. Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 3 (trīs) darba dienām no brīža, kad saņemts paziņojums par Līguma izbeigšanu.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar šo Līgumu, risināmas Pušu savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms civiltiesiskā kārtībā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 30.panta pirmo daļu - Preiļu rajona tiesā, Talsu iela-2, Preiļi, LV-5301.

10.2. Visus paziņojumus Puses viena otrai sniedz rakstveidā. Puses vienojas, ka paziņojumi, kas nosūtīti otrai Pusei pa elektronisko pastu vai īsziņas veidā, pēc adreses vai uz numuru, ko Kredīta ņēmējs sniedzis „Ātrais kredīts“ lietotāja zonā reģistrācijas brīdī un Kreditora Mājas lapā, ir pielīdzināmi rakstveida paziņojumiem.

10.2.1. Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 96 stundas.

10.2.2. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 stundas.

10.2.3. Puses vienojas, ka Kreditora paziņojumus sūtīs ar elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.

10.3. Kredīta ņēmējs apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis izsmeļošu informāciju par Kreditora sniegto pakalpojumu, ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un tiem piekrīt.

10.4. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

10.5. Kreditoram un Kredīta ņēmējam ir tiesības paziņojumus nosūtīt pa pastu, faksu un elektronisko pastu uz Pušu norādītajām adresēm. Par Pušu adrešu maiņu jāpaziņo rakstiski 2 (divu) kalendāro dienu laikā no adreses maiņas.

Izlasīju un piekrītu kredīta līguma noteikumiem